WOODexpress

WOODexpress, program pre navrhovanie drevených konštrukcií.

Program pre navrhovanie a dimenzovanie drevených konštrukčných prvkov a drevených strešných konštrukcií podľa Eurokódu 5 (EC5). Návrh strešných priehradovín a drevených prvkov prebieha v grafickom užívateľskom prostredí. WOODexpress zjednodušuje opakované a časovo náročné každodenné výpočty drevených prvkov a striech. Výstupy tvorí podrobná správa s výpočtami, automaticky vytvárané výkresy priehradoviny a detaily styčníkov.

Pri návrhu dreveného prvku, alebo priehradoviny stačí vybrať z preddefinovaných šablón striech, zadať hlavné rozmery, zaťaženie, normové parametre a okamžite sú vykonané potrebné výpočty a vytvorené výkresy. Predvolené hodnoty a kontrola vstupných dát uľahčujú proces zadávania. Súčasne je vytvorená správa, ktorá zobrazuje podrobne všetky výpočty a kroky návrhu, vrátane odkazov na príslušné ustanovenia noriem. Zreteľné varovanie upozorňuje používateľa v prípade nevyhovujúceho posúdenia. Vlastnosti materiálov, zaťaženie a návrhové normové parametre môžu byť užívateľom prispôsobené podľa požiadaviek Národnej prílohy. Kontextová nápoveda sprevádza užívateľa programom a ustanoveniami Eurokódu. Súčasťou aplikácie je tiež online nápoveda a príručka užívateľa.

Czech RepublicProgram WOODexpress je k dispozícii v českej verzii.

WOODexpress - strechy

Strechy

Návrh je založený na analýze priehradovej prútovej konštrukcie pomocou metódy konečných prvkov. Priehradovina je uvažovaná ako dvojrozmerná s možnosťou zadania tuhosti styčníkov. Vlastné frekvencie strešnej konštrukcie sú stanovené v dynamickej analýze.
Zaťaženia sú vypočítané podľa Eurokódu 0 a Eurokódu 1. Sú vyhodnotené všetky vzniknuté kombinácie zaťaženia. Posudky sú vykonané pre rozhodujúce kombinácie pri medznom stave únosnosti podľa STN EN 1995-1-1:2008, § 7.
Styčníky sú uvažované ako klincové, vrutové alebo svorníkové so styčníkovými plechmi podľa STN EN 1995-1-1:2008, § 8.
Výkresy priehradovej konštrukcie a styčníkov sú generované automaticky. V programe je zahrnutý špecializovaný CAD modul, ktorý umožňuje úpravy, náhľad, tlač a export výkresov do formátov DXF alebo PDF.
Zadávate hlavné rozmery strechy (šírka, výška alebo sklon). Môžete zvoliť zadávanie rozmerov medzi bodmi teoretických styčníkov alebo medzi koncami prútov.
Rozmery prierezov sa vyberajú z tabuliek. Program obsahuje tabuľky s prierezmi používanými v rôznych krajinách Európy a umožňuje tiež zadanie užívateľských prierezov.
Je možné zadávať ľubovoľné konzoly strešných previsov.
Je možné zadať podpory vo zvolených styčníkoch.
Program obsahuje väčšinu obvykle používaných materiálov pre strešné krytiny pre výpočet stáleho zaťaženia. Môžu byť zadané aj užívateľské hodnoty zaťaženia strešnou krytinou.
Zaťaženie snehom je stanovené podľa EN 1991-1-3. Užívateľ zadáva iba charakteristickú hodnotu zaťaženia snehom na zemi [kN/m2]. Môžu byť zadané aj zábrany vpravo alebo vľavo.
Zaťaženie vetrom je stanovené podľa EN 1991-1-4. Užívateľ zadáva tlak vetra na zvislý povrch [kN/m2]. Môžete prispôsobovať ako parciálny súčiniteľ zaťaženia, tak súčiniteľ kombinácie.
Užívateľ môže zadať typ styčníkov, ich tuhosť, typ a rozmery styčníkových klincov. Ďalej je možné zadať použitie jedného alebo viacerých styčníkových plechov v styku viac ako dvoch prútov. Styky sú u dlhých prútov navrhnuté automaticky.

WOODexpress - spoje

Spoje

Môžete navrhnúť rôzne typy spojov - vrutové, klincové alebo svorníkové. Podľa druhov spojovaných materiálov je možné vybrať zo spojov drevo-drevo, drevo-dosky, plech-drevo alebo tesárske spoje. Po zadaniu vlastností vrutov, klincov, svorníkov, drevených prvkov a plechov sa vypočíta únosnosť Rd podľa Eurokódu 5, STN EN 1995-1-1:2008, § 8.

WOODexpress - Medzný stav únosnosti prierezu

Medzný stav únosnosti prierezu

Návrh a posúdenie na rôzne prípady namáhania kruhového a obdĺžnikového prierezu vrátane kombinovaných namáhaní podľa Eurokódu 5, STN EN 1995-1-1:2008, § 6. Návrhové objekty sú samostatné a pre každý z nich sa vytvára príslušný výkres a výsledky výpočtu.
Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru sa vykonáva pre každý prípad namáhania prierezu. Posúdenie na účinky požiaru metódou redukovaného prierezu zodpovedá Eurokódu 5, STN EN 1995-1-2:2008.

WOODexpress - Stropy

Stropy

Vnútorné sily sa počítajú na koncoch a uprostred rozpätia stropného nosníka, pružné deformácie v strede rozpätia, pre všetky kombinácie zaťaženia podľa Eurokódu 0, 1 a 5. Všetky posudky pre medzné stavy únosnosti zodpovedajú Eurokódu 5, STN EN 1995-1-1:2008, § 6. Priehyby sa overujú v medznom stave použiteľnosti podľa Eurokódu 5, STN EN 1995-1-1:2008, § 7. Sú overené vibrácie nosníka podľa Eurokódu 5, STN EN 1995-1-1:2008, § 7.3.

WOODexpress - Parametre a návrhové pravidlá

Parametre a návrhové pravidlá

V menu Parametre možno nastaviť predvolené rozmery, prierezy, vlastnosti materiálov, zaťaženia a parametre noriem.
Triedy pevnosti konštrukčného dreva a lepeného lamelového dreva z tabuliek EN 338:2003 a EN 1194:2000 sú súčasťou programu. Užívateľ môže definovať vlastnú tabuľku s triedami pevnosti.
Program obsahuje tabuľky prierezových charakteristík pre rôzne európske krajiny podľa EN 1313-1. Užívateľ môže definovať vlastnú tabuľku s prierezmi.
Program obsahuje väčšinu obvykle používaných materiálov pre strešné krytiny pre výpočet stáleho zaťaženia. Môžu byť zadané aj užívateľské hodnoty zaťaženia strešnou krytinou.

WOODexpress - Náhľad a tlač správy

Náhľad a tlač správy

Je vytvorená detailná správa, ktorá obsahuje všetky výpočty, nákresy, kroky návrhu, predpoklady a odkazy na príslušné ustanovenia noriem. Chyby vo výpočte, alebo nedostatočné dimenzovanie sú zvýraznené červeno. V správe je možné nastaviť veľkosť písma, okraje a logo. Export všetkých správ do formátu PDF alebo Word.

WOODexpress - Online nápověda

Online nápoveda

Kompletná online nápoveda pomáha užívateľovi pri zadávaní požadovaných dát, poskytuje odkazy k zodpovedajúcim normovým ustanoveniam a teoretický prehľad. Príručka pre užívateľov je k dispozícii vo formátoch PDF a DOC.

WOODexpress - Inžinierske pomôcky

Inžinierske pomôcky

Jednoduché, často používané inžinierske nástroje zahŕňajú: prevod jednotiek, výpočty plôch rôznych obrazcov, prierezové charakteristiky.