BETONexpress

Pomocou BETONexpressu môžete ľahko a rýchlo navrhovať najrôznejšie typy betónových konštrukcií. Zadávate vždy iba základné rozmery, zaťaženie a vlastnosti materiálov a výstupom je detailný návrh betónovej konštrukcie. Dimenzovanie prebieha podľa Eurokódu 2, EN 1992-1-1, Navrhovanie betónových konštrukcií, Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby, s využitím ustanovení Eurokódu 7, EN 1997-1, Navrhovanie geotechnických konštrukcií - Všeobecné pravidlá (pre geotechnickú analýzu - základy, oporné múry), Eurokódu 0, EN 1990 (pre kombinácie zaťaženia) a Eurokódu 8 (pre seizmické zaťaženie). Sú zapracované posledné platné verzie EN. CAD modul programu automaticky generuje detailné výkresy konštrukcie a výstuže. Pre navrhované betónové prvky je vytvorená podrobná výstupná správa a výkaz betonárskej výstuže. V správe sú uvedené uvažované predpoklady a odkazy na normy. Normové parametre a východiskové hodnoty môžu byť prispôsobené užívateľom. Výkaz betonárskej výstuže je možné upravovať pomocou editora, ktorý je súčasťou programu. Program obsahuje navyše súbor inžinierskych nástrojov (prevod jednotiek, výpočet plôch, momentov zotrvačnosti atď.).

Czech RepublicProgram BETONexpress je k dispozícii v českej verzii.

BETONexpress - Dosky

Dosky

Plné a rebrované dosky. Rovnomerné stále a premenné zaťaženie. Kombinácie zaťažení podľa Eurokódu 2 a Eurokódu 0. Dosky pôsobiace v dvoch smeroch s rôznym podoprením. Využíva sa metód riešenia Czerny, Bareš alebo Marcus. Spojité dosky pôsobiace v jednom smere (až 8 polí). Môžu byť zadané konzolové koncové polia. Súčiniteľ zaťaženia pre každé pole. Redistribúcia momentov. Konzolové dosky. Momenty únosnosti prierezov betónových dosiek a prierezov zosilnených FRP (vláknami vystuženými polyméry).Viac...

Trámy

Trámy obdĺžnikového alebo T prierezu pri kombinácii ohybového, šmykového a osového zaťaženia. Trámy o jednom poli s kombináciou zaťaženia. Spojité trámy (až 8 polí) s rovnomerným zaťažením, kombináciou ohybového, šmykového a osového zaťaženia. Výpočet momentu únosnosti prierezov betónového trámu a prierezov zosilnených FRP (vláknami vystuženými polyméry). Kombinácie zaťažení podľa Eurokódu 2 a Eurokódu 0.Viac...

Stĺpy

Dvojosý ohyb, osamelý stĺp (stabilita). Interakčné diagramy pre dvojosý ohyb (N-Mx-My) odvodené numerickou integráciou prierezových síl v betónu a oceli. Výpočet momentu únosnosti prierezov betónového stĺpu a prierezov zosilnených FRP (vláknami vystuženými polyméry). Osovo zaťažené stĺpy. Zvislá sila a moment vo vrchole. Stále a premenné zaťaženie.Viac...

Plošné základy

Centricky zaťažené tuhé a poddajné základy. Excentricky zaťažené základy a excentrické základy. Zvislá sila a moment. Stále a premenné zaťaženie. Podrobný výpočet rozdelenia napätia pod základom. Geotechnický návrh podľa Eurokódu 7, EN 1997-1. Kombinácie zaťažení podľa Eurokódu 7 (EQU, STR, GEO) a Eurokódu 0. Úplný výkres základov a výstuže.Viac...

Oporné múry

Oporné múry gravitačné, alebo uhlové (železobetónové). Geotechnický návrh podľa Eurokódu 7, EN 1997-1, Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Aktívny a pasívny zemný tlak podľa Coulombovej teórie. Návrh prierezov gravitačných oporných múrov podľa Eurokódu 6 (EC6). Seizmická analýza podľa Eurokódu 8 (EC8), metódou Mononobe-Okabe. Program zahŕňa dva druhy uhlových oporných stien: typ A - Steny s veľmi malým rubovým základovým výstupkom - aktívny zemný tlak je počítaný podľa Coulombovej teórie na rube steny, typ B - Steny s rubovým základovým výstupkom - aktívny zemný tlak je počítaný podľa Rankinovej teórie vo zvislej rovine prechádzajúcej koncom rubového výstupku. Návrh uhlových oporných stien je založený na teórii medzných stavov betónu podľa Eurokódu 2. Posudok overuje prierezy drieku v desatinách výšky. Výstuž drieku je optimalizovaná a v závislosti na výške je odstupňovaná smerom k vrcholu steny. Výstužné vložky sú automaticky prenesené do výkazu výstuže. Základ môže byť voliteľne doplnený ostrohou proti posunutiu. Kombinácia zaťaženia podľa Eurokódu 2, Eurokódu 7, (EQU, STR, GEO) a Eurokódu 0. Úplný výkres oporných múrov a výstuže.Vaic...

Krátke konzoly

Krátke konzoly vystupujúce z líca stĺpa pri pomere ac / hc menšom alebo rovnom 1, kde ac je rameno sily a hc je výška konzoly. Návrh podľa Eurokódu 2. Kombinácie zaťaženia podľa Eurokódu 2 a Eurokódu 1. Úplný výkres krátkych konzol a výstuže.

Steny

Steny o rozmeroch Leff / h menšie alebo rovné 2, kde Leff je dĺžka a h je výška. Návrh podľa Eurokódu 2, jednoduchý model náhradnej priehradoviny. Steny môžu byť zaťažené rovnomerným zaťažením (so stálou a premennou zložkou) na hornom alebo dolnom povrchu. Kombinácie zaťaženia podľa Eurokódu 2 a Eurokódu 0. Úplný výkres stien a výstuže.

Výkaz výstuže

Podrobný výkaz betonárskej výstuže. Jednoducho je možné upravovať výkaz a pridávať vložky pomocou editora s ponukou výstužných vložiek. Správa aj výkaz výstuže môžu byť tiež exportované do súborov PDF a WORD.

Náhľad a tlač správy

Úplný náhľad správy. Správa obsahuje podrobné údaje o výpočtoch, grafiku a odkazy na ustanovenia noriem. Chyby vo výpočte, alebo nedostatočné dimenzovanie sú zvýraznené červeno. Export všetkých správ do formátu PDF alebo Word. Export všetkých CAD výkresov do formátu PDF alebo DXF (AutoCAD).

Parametre a návrhové pravidlá

Môžete vybrať rôzne kombinácie návrhových noriem. Pre železobetón: Eurokód 2 (EC2), pre geotechnický návrh: Eurokód 7 (EC7), pre gravitačné oporné múry (kamenné alebo betónové): Eurokód 6 (EC). Normové parametre i predvolené hodnoty môžu byť prispôsobené užívateľom.

Online nápoveda

Kompletná online nápoveda pomáha užívateľovi pri zadávaní požadovaných dát, poskytuje odkazy k zodpovedajúcim normovým ustanoveniam a teoretický prehľad. Príručka pre užívateľov je k dispozícii vo formátoch PDF a DOC.

Inžinierske pomôcky

Jednoduché, často používané inžinierske nástroje zahŕňajú: prevod jednotiek, výpočty plôch rôznych obrazcov, prierezové charakteristiky, nástroje pre betonársku výstuž, výpočty kotevnej dĺžky, súčiniteľov zemného tlaku.